Login Form

 

Ahoj, upozorňuji na termín VČS Mineralklubu - členové to jistě vědí a nezapomněli :)

Všichni jste vítáni a rádi uvidíme i nové členy, pro případné zjemce je program v obrázcích.

 

POZVÁNKA

na výroční členskou schůzi Mineralklubu Kozákov 82

konanou po dohodě většiny členů klubu v

pátek 14.12.2018 od 16:00 hod

v HostinciU Studničků v Tatobitech (50°34'23.73"N 15°16'3.2"E)

 

 

35 let MINERALKLUBU Radostná pod Kozákovem

 

     Český ráj patří mezi geologicky a mineralogicky nejzajímavější regiony v naší republice. Od roku 2005 je zapsán do prestižního seznamu UNESCO jako Evropský geopark. Typické a velmi vyhledávané jsou ukázky achátů, jaspisů a dalších odrůd křemene a chalcedonu vázané na výlevy melafyru z období mladších prvohor (podkrkonošský permokarbon). Acháty ze zdejších lokalit jsou oblíbené pro svoji barevnost, jemnost kresby,rozmanitost struktury, tvarů i velikostí a nechybí snad v žádné sbírce minerálů. Sbíráním a následnému zpracování těchto křemenných materiálů se věnuje také řada místních nadšenců, kteří si letos připomínají

35 let od vzniku MINERALKLUBU a uspořádání 1.Výstavy drahých kamenů a minerálů. U samotného vzniku této dlouhodobé tradice jsem nebyl přímým účastníkem.

Vycházím ze vzpomínek starších pamětníků, zvláště pak přítele Vladimíra Kmínka z Lomnice nad Popelkou a Oldřicha Reše z Nové Paky, kteří mi poskytli cenné informace a také dnes již historické materiály.

 

     Sběratelé kamenů, kteří se náhodně setkávali při svých mineralogických výpravách, se postupně shodli v návrhu na společném setkání. Hlavními iniciátory první schůzky v roce 1982 byli Josef Podoubský z Loktuše a zejména František Jisl z Volavce. Jejich hlavním cílem byla vzájemná výměna zkušeností při sbírání kamenů a jejich následném zpracování. Velkým problémem v tehdejší době bylo shánění vhodných brusných a leštících prášků. To je přivedlo k myšlence založit Minerál klub a registroval ho u státních úřadů. Předsedou se stal p.Jisl, který byl tehdy také předsedou Místního národního výboru v Radostné pod Kozákovým, místního JZD, velitelem hasičů… Pro jeho organizační schopnosti a přátelskou povahu zůstal ve fumkci čestného předsedy našeho klubu až do svého skonu.Všichni, kdo Františka osobně poznali, často a s úctou vzpomínají.

        Založením klubu se umožnil oficiální nákup brousících potřeb u národních podniků a získání drobných dotací a podpory od Národní fronty. Klub však také musel vykazovat činnost. Pomáhali jsme například zemědělcům při odklízení kamenů z polí (samozřejmě hlavně z těch, na kterých byla naděje něco vhodného najít pro rozšíření našich sbírek), likvidace divokých skládek, úprava turistických cest apod… Nejdůležitějším krokem však bylo uspořádání první výstavy vlastních nálezů pro širokou veřejnost. Nejvhodnějším místem konání se ukázala budova školy v Radostné pod Kozákovem –Na Pustině, která byla v období prázdnin nevyužita. Podařilo se sehnat vhodné vitríny, byly nutné drobné úpravy výstavních prostor, propagace… Vzhledem k tomu, že nebyl dostatečný počet vystavujících, rozrostl se počet členů o další známé sběratele z blízkého okolí.

Kompletní seznam všech vystavovatelů, kteří se podíleli na první výstavě zveřejňujeme:

Bakeš Oldřich(Kozákov), Dohnal Zdeněk(Jablonec n.Nisou), Hozák Břetislav(Turnov), Hudský Vlastimil(Klokočí), Ježek Josef(Vesec),Jisl František(Volavec), Lamač Vladimír(Holenice),Nemetschke Herbert(Jablonec .Nisou), Pišl Oleg(Turnov),Vele Ladislav(Turnov) a Vinš Arnošt(Turnov).

 

   Pro velký zájem veřejnosti a místních obyvatelů následovaly další prázdninové výstavy. Nadále rostl počet členů klubu. Nakoupily jsme další vitríny od kolegů z mineralogického spolku z Jablonce nad Nisou a nechali zhotovit nové. Vzhledem k několika rozsáhlým rekonstrukcím (v té době již bývalé školy) jsme přesunuli místa konání výstav např. do sálu restaurace Na Špici nebo do Kulturního domu v Jičíně. Díky vzájemnému porozumění s vedením obce se navrátilo pořádání výstav do původních prostor, dnes již sídlo Obecního úřadu Lestkov. Věříme, že vzájemná spolupráce bude pokračovat také v letech následujících.

Kromě expozic kamenů doplňovaly naše výstavy například obrazy akad.malíře p.Holubce z Tatobit, ukázky preparovaných zvířat aj… V posledních dvou letech obohatily obrazy Zdeňka Jiřišty z Lomnice nad Popelkou, který s naším klubem spolupracuje řadu let při návrzích a malování plakátů a poutačů. Letos návštěvníky jistě zaujmou makrofotografie achátů z Českého ráje ze sbírky Jindřicha Krajčoviče z Jičína.

 

     MINERALKLUB funguje nadále jako organizace otevřená i pro další zájemce, kteří se aktivně věnují tomuto krásnému koníčku a mají vztah k Českému ráji. V rámci společných schůzek pořádáme občasné přednášky o kamenech a jejich nalezištích nejenom v našem okolí, vzájemně si vyměňujeme nové poznatky, zkušenosti a samozřejmě též vzorky minerálů. Vydali jsme několik publikací a pohledů. Můžete nás najít na webových stránkách www.mineralklub-kozakov82.cz. Přivítáme Vaše rady, nové nápady i připomínky.

Naši hlavní činností nadále zůstává pořádání letních výstav drahých kamenů a minerálů z vlastních sbírek. Tímto Vás srdečně zveme na letošní ročník, který připravujeme v termínu od 1.července do 1.září 2018. „Přijďte pobejt!“ do Českého ráje.

 

                                                                                             RNDr.Luboš Hromádko

 

 

  007 Koprovat        

     Expedice Rügen (Rujana).

     Ostrov Rujana leží při severním pobřeží Německa. Jeho geologická historie je spjata se vznikem euroasijského superkontinentu. Jeho bazální horniny pocházejí z období svrchního prekambria (též Infrakambrium, Ediakar, Vend). Jedná se především o hlubinné bazalty (vyvřeliny), které jsou na okraji ostrova postižené mírnou regionální metamorfózou, která zde probíhala v období Kadomského (Asintského) vrásnění datovaného do období cca 600 až 520 Ma. Po těchto horninách najdeme zbytky balvanů různé velikosti na mořském pobřeží (velikost balvanů od několika cm do desítek metrů).

     O dalším vývoji se lze pouze dohadovat a lze je pouze dovodit z geologických vrstev v centrální části Německa, protože na samotném ostrově je stratigrafický hiát až do období svrchní křídy. Z tohoto období je zde doložen značně mohutný pokryv usazených hornin jen málo zpevněných občasnými chemickými procesy. Horniny jsou na původním podkladu uloženy konkordantně s jasnou linií uložení. Samotné období, ke kterému tyto horniny převážně náležejí, se jmenuje právě podle nejčastěji zastoupené horniny, tedy křídy. Tak trochu paradoxem je skutečnost, že samotné křídové útesy ukončily svoji sedimentační činnost až ve spodním terciéru. Celý pokryv sedimentů se však neusadil najednou. Střídala se jednotlivá období, kdy bylo území ostrova zalito mělkým poměrně teplým mořem a docházelo k intenzivní sedimentaci s obdobími, kdy byla pevnina vystavena erozní činnosti větru a dešťových splachů.  Nejsvrchnější pokryv ostrova pak tvoří půdy vzniklé navátím z kontinentální pevniny, nebo rozkladem bioodpadu (tedy rostlinného pokryvu ostrova) jejichž mocnost je v průměru 100 cm. Řadíme je do čtvrtohor (kvartér).

Tabulka zachycující geologický vývoj na ostrově.

Kvartér (čtvrtohory 2 Ma) usazování půd.

Terciér (třetihory 65 až 2 Ma)

                               – Neogén – stratigrafický hiát (30 až 2 Ma)

                               - Paleogén  - Landen  - konec sedimentace

                                                   - Mout

                                                   - 2 -

                                                  - Dan

Mezozoikum (druhohory)

                        – Křída – svrchní (95 až 65 Ma)

                                                     - Maastricht 

                                                     – Campan

                                                     – Santon

                                                     - Coniak  - počátek sedimentace

                                      - spodní (110 až 95 Ma) - stratigrafický hiát

                        – Jura

                        - Trias

                        - a další období paleozoika (prvohor)

Kambrium spodní (542 Ma a méně) – (520 Ma ukončení tvorby vyvřelin, vznik metamorfitů, konec vrásnění)

Prekambrium (Imfrakambrium, Ediakar, Vend, 680 až 542 Ma)

          Největší množství uloženin na ostrově tvoří hornina zvaná křída. Na severním pobřeží vytváří útesy do výše až 150 m. Tyto útesy tvoří dominantu v oblasti národního parku Jasmund a na poloostrově Arkona. Hornina sama je pak složena z fosilizovaných zbytků jednobuněčných organizmů foraminifer (dírkovci s jedno nebo vícekomůrkovou schránkou tvořenou z vápence nebo křemene), silicoflagelát (bičíkovci – různých rodů se schránkou z křemene) a především skupiny cocolitophidae (kokolitky – jde převážně o zelené řasy se schránkou tvořenou z několika eliptických segmentů z vápence). Křída z Rujany obsahuje více jak 80% kokolitek, asi čtyřiceti popsaných druhů. (pro představu do jednoho cm3 se jich vejde až 800 tisíc kusů.

     V uloženinách křídových útesů se nacházejí pazourkové konkrece, kterými je tento ostrov proslulý. Pazourek je amorfní nerost, (obsahující výjimečně i drobné krystalky křemene, nebo nátoky krápníkovitého chalcedonu. Barevně od světle šedé, žlutavé, přes hnědou až po černou

                                                         - 3 –

barvu. Barva nerostu je závislá na množství stopových příměsí kovů a bitumenu.  Chemicky SiO2 . n H2O, tedy zvodněný oxid křemíku. Má tedy stejné složení jako opál, nebo chalcedon. Jeho původ je však vysvětlován jako vznik konkrecí v prostředí obsahujícím cca 2% kyseliny křemičité ve slané vodě. Tato kyselina se pak do roztoku dostala jako pozůstatek po rozpadu rostlinných zbytků a na potřebnou koncentraci byla doplněna příměsí obsažených ve vulkanických plynech a roztocích uvolněných při doznívajících vulkanických procesech. Pazourky však nejsou obsaženy plynule v celém objemu horniny, ale tvoří samostatné vrstvy navzájem od sebe vzdálené několik decimetrů i metrů. Tyto vrstvy naznačují složitost sedimentačního procesu, případně jeho jednotlivá přerušení.

     V hornině lze nalézt různé fosilie (obrovské množství mikrofosilií) a při troše štěstí i makrofosilie. Velkou zajímavostí jsou pak fosilie obsažené přímo v konkrecích pazourků.  Jedná se o pozůstatky mořských živočichů, živočišné houby, korály, mechovky, ramenonožci, měkýši, belemniti a ježovky. (např. druhy, Pina cretacea, Inoceramus labiatus a mnohé další).

Děkuji za vaši pozornost. Boudný Jiří.

Kontakt.: tel. 723738686, e-mail. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více fotografií ve fotogalerii.

Zemřel dlouholetý bývalý člen klubu pan Vlastimil Hudský, rozloučení proběhne ve středu 5.10 v 13:30 v Husově sboru v Turnově. Kdo jste ho znal - věnujte mu prosím tichou vzpomínku.

P6280201Letní výstavy s názvem Drahé kameny a minerály soukromých sběratelů z Českého ráje se staly tradiční součástí prázdninového programu návštěv našeho regionu. Od roku 1983 představují tito nadšenci své nejnovější i historické nálezy z místních nalezišť a dalších lokalit z tuzemska a zahraničí. K vidění budou zejména acháty, jaspisy, různé odrůdy křemene a jiných minerálů, zkamenělá dřeva a fosilie v nejrůznějších formách, velikostech, barvách a způsobech jejich zpracování.

Hostem letošní výstavy je lomnický výtvarník Zdeněk Jiřišta (nar.1933), který s podkrkonošskými sběrateli spolupracuje notnou řádku let. Jeho návrhy plakátů, zhotovování transparentů a různých poutačů jsou vlastně také uměleckým dílem. Kromě úspěšné výstavy společně s lomnickými kamenáři v roce 2005 v Městském muzeu a galerii v Lomnici nad Popelkou realizoval vlastní projekty

V Nové Pace, Jičíně, Vrchlabí…Jeho práce se nacházejí také v Austrálii, Kanadě… Z.Jiřišta maluje na cokoliv. Kromě olejomaleb kreslí tužkou a tuší na dřevěné talíře, kraslice, látku… Také tyto ukázky budou na naší výstavě shlédnete.

Pořadatelé Vám zajisté rádi zodpoví na otázky týkající se sběru, či zpracování drahých kamenů.

K prodeji bude publikace „Drahé kameny a minerály Českého ráje“, pohlednice… Získáte i příležitostné razítko. Výstava je otevřena denně od 9 do 17 hodin od 3.7 do3.9.2016.

Těšíme se v obci Radostná pod Kozákovem-Lestkov na Vaši návštěvu.

za MINERALKLUB KOZÁKOV 82

RNDr.Luboš Hromádko

Nejnovější foto


pozvanka 2018 obr

Search

213647
Dnes
Včera
Tento týden
Minulý týden
Tento měsíc
Minulý měsíc
Celkem
62
96
158
212736
2269
4340
213647

Server Time: 2018-12-18 12:13:41

 

 

Copyright © 2013 Tomáš Hilger. All Rights Reserved.